โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
     
โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็แรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2561
   
 
   

 พมจ.แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 เงินเข้าบัญชีวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2561