กิจการสภา
     
กิจการสภา รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ครั้งที่ ๑/25๖๒
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2562