ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
     
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน การจ่ายเงินผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
   
 
   

 องค์การบริหา่รส่วนตำบลกะเปียด ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย   ***จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ฯ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ *** ณ ศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๒  ณ อบต.กะเปียด  เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

หมู่ที่ ๑  ณ ศาลาประชาคม ม.๑  เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   

หมู่ที่ ๓  ณ ศาลาประชาคม ม.๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

หมู่ที่ ๔  ณ รพ.สต.ตำบลกะเปียด (ด้านหลัง)  เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

หมู่ที่ ๕  ณ ศาลาประชาคม ม.๕   เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ประชาสัมพันธ์  โดย "งานพัฒนาชุมชน"

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2561