ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
   
 
   

1.จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างหมรับพร้อมตกแต่งหมรับ   หมู่ที่ 1 จำนวน 1 หมรับ

2.จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างหมรับพร้อมตกแต่งหมรับ   หมู่ที่ 2 จำนวน 1 หมรับ
3.จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างหมรับพร้อมตกแต่งหมรับ   หมู่ที่ 3 จำนวน 1 หมรับ
4.จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างหมรับพร้อมตกแต่งหมรับ   หมู่ที่ 4 จำนวน 1 หมรับ
5.จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างหมรับพร้อมตกแต่งหมรับ   หมู่ที่ 5 จำนวน 1 หมรับ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2560