ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองท่อม – ห้วยปริก หมู่ที่ 5 (ช่วง กม.0+900 – กม.1+115 )
   
 
   
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองท่อม – ห้วยปริก หมู่ที่ 5 (ช่วง กม.0+900 – กม.1+115 )โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร คสล.860 ตารางเมตร ถ่มไหลทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 499,000.00 บาท
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2561