ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับผึ้ง หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเบียด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับผึ้ง หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเบียด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับผึ้ง หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2561