ข่าว : โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

รายละเอียด  : ผู้สูงอายุที่ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพ แจ้งความจำนงขอบริจาคเบี้ยยังชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดอบต.กะเปียด ประกาศเมื่อ :