ข่าว : มาตรการเร่งรัดการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019 (Covid -19)

รายละเอียด  : สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดไข้ ล้างมือหรือเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนไทยชนะ



ผู้แจ้งข่าว : งานสาธารณสุข ประกาศเมื่อ :