ข่าว : มาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด  : เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเสมอ ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ประกาศเมื่อ :