ข่าว : เคาะประตูบ้าน รับลงทะเบียน จองคิว นัดหมายวัน เวลา และสถานที่รับวัคซีน

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้ทราบข้อมูลการลงทะเบียนีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
     
๑.การแบ่งกลุ่มประชาชนและช่วงเวลาของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
     
รอบแรก เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
     
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒ กลุ่ม
     
(๑) ผู้สูงอายุ ๖o ปีขึ้นไป
     
(๒) ผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง,โรคเบาหวาน เป็นต้น
     
รอบสอง เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีน-19 ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
     
กลุ่มเป้าหมาย
     
- ประชาชนทั่วไป (อายุ ๑๘-๕๙ ปี)
     
๒. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
     
(๑) line official "หมอพร้อม"
     
(๒) Application "หมอพร้อม"
     
(๓) โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา
     
(๔) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
     
(๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. บ้านกะเปียด)
     
หมายเหตุ ข้อ (๓) (๔) (๕) สำหรับประชาชนที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ประกาศเมื่อ :